NOTÍCIES
Noves ajudes al lloguer per a joves de 18 a 35 anys

L’Ajuntament de Badalona subvencionarà el pagament del lloguer d’habitatges a joves d’entre 18 i 35 anys. El termini per presentar les sol·licituds d’ajuts a l’Oficina Local d’Habitatge s’obre el 15 de març i finalitza l’11 d’abril

Requisits per obtenir els ajuts

Per poder obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones que les sol·licitin han de complir els requisits que s'indiquen a continuació:

• Que tinguin entre 18 i 35 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud.

• Tenir la residència legal.

• Ser titular, en qualitat d'arrendatàries, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de l’ajut; que aquest hagi estat signat entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018; que constitueixi el seu domicili habitual i permanent; i estar-hi empadronades.

• Tots els arrendataris que constin al contracte d’arrendament, han d’estar empadronats a l’habitatge arrendat, en el moment de presentació de la sol·licitud i romandre empadronats al llarg de tot el període de concessió de l’ajut.

• Que els ingressos de la unitat de convivència no siguin superiors a 2,80 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya actualitzat (IRSC) ponderat.

• Que els ingressos de la unitat de convivència siguin suficients per pagar la renda de lloguer.

• No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 800 euros mensuals.

• Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

• Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca.

• Els membres de la mateixa unitat de convivència únicament podran presentar una sol·licitud d’ajut.

• Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

Informació i presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds d’ajuts es presentaran a l'Oficina Local d'Habitatge (OLH), situada a l'avinguda Alfons XIII cantonada amb carrer Ponent (Palau Municipal d’Esports), en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte disponible en aquestes oficines i a la pàgina web de l’OLH de Badalona, www.olh.cat.

L’atenció presencial per tramitar la sol·licitud a l’OLH es realitzarà exclusivament mitjançant cita prèvia, que caldrà concertar en el telèfon 93 461 04 18.

Badalona, 4 de març de 2019